© M.ProháczkováVýsledky

Smart Land (We learn to farm) [1. miesto]

Tím: Boglárka Ivanegová, Boris Kružliak, Michal Dolník, Ladislav Morávek, Michala Hrnčiarová, and friends

Abstrakt:

Identifikácia nevyužívanej mestských a vidieckych nehnuteľností, vrátane kreatívnych "bottom up" iniciatív v ich susedstve. Motivácia prostredníctvém najlepších príkladov týchto iniciatív a prepojenie týchto vrstiev pre iniciáciu lepšej kvality života tak v mestách ako aj na vidieku :)

Použité údajové zdroje:

 1. Dunajská infraštruktúra referenčných údajov a služieb —> Urban Atlas Bratislava —> využitie územia, predovšetkým smerom na nevyužívané lokality;
 2. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy —-> Pôdna mapa;
 3. SK Portál otvorených údajov prevádzkovaný prostredníctvom NASES
 —-> so zámerom na údaje adresných bodov;
 4. Aplikácie Mapka a Katastrálny portál Geodetického a kartografickýího ústavu Bratislava;
 5. Taktiež sme počas podujatia vytvorili nový dataset rozšírením datasetu Aktívnych Mestských Sietí (Mgr. Milota Sidorová), ktorý predstavuje zoznam aktivistov, formálnych a neformálnych mimovládnych organizácií, iniciatív, platforiem aktívnych od marca 2015. Toto rozšírenie bolo vytvorené využitím poznatkov Boglarky + expertízy a konzultácií z oblasti placemaking-u a participatívneho plánovania (Mgr. Art. Dominika Belanská).  

Použité technológie: Apache HTTP Server Project, JavaScript (jQuery, Bootstrap, Handlebars, Mapbox, Leaflet), HTML, SQL, CSS (Bootstrap), Azure; Software: PostgreSQL, PostGIS, qGIS, GRASS-GIS, Chrome

Zdroje:

Geo4Jira [2. miesto]

Tím: Marček Ján, Tomáš Matula, Karol Bujaček, Martin Měkota, Ondrej Kozlovský, Ján Ferko

Využitie systému Jira usage v kontexte geoúdajov pre podporu samospráv.

Zdroje:

City Transport Map [3. miesto]

Tím: Richard Laffers, Pavol Bučko

Živá mapa vozidiel verejnej dopravy v Bratislave. Aplik8cia bude implementovaná v blázkej budúcnosti na http://imhd.sk.

Použité údajové zdroje: dpb.sk prostredníctvom imhd.sk API

Použité technológie: Javascript, Leaflet, OpenStreetMap, SASS, Grunt

Zdroje:

Air Quality / Kvalita ovzdušia

Tím: Gerhard Dünnebeil, Kathi Schleidt, Tomáš Kliment

Vizualizácia údajov z datasetu INSPIRE/Kvalita údajov. Tento obsahuje polohu (vzoriek a staníc) z WFS ako aj údaje meraní z SOS.

Použité údajové zdroje: Testovacie údaje z Rakúskej agentúry UBA za oblasť kvality ovzdušia

Použité technológie: OpenLayers 3

Zdroje:

JP Journey Planner / Plánovač ciest

Tím: Dmitri Kožuch, Simon Leitgeb, Jachym Kellar, Jachym Cepicky, Alix Guillard

Cieľom bola tvorba jednoduchého turistického plánovača, ktorý využije potenciál výynamného množstva (4000000) bodov záujmu (Points Of Interrest), ktoré boli zozbierané a uložené prostredníctvom SPARQL databázy projektu SDI4Apps.

Zdroje:

ClearStreets / Vyčistené ulice

Tím: Peter Kopčanský, Peter Klobušník

ClearStreets prináša inofmrácie o tom kedy boli ulice očistené od snehu a sú bezpečné pre premávku.

Zdroje:

French Voters Abroad / Francúzky voliči hlasujúci v zahraničí

Tím: Alix Guillard, Miro Jánošík

Umiestnenie Francúzkych voličov v zahraničí na mapu s metódou hlasovania, pri zachovaní bezpečia súkromia.

Použité technológie: javascript, Leaflet, OSM, php

Zdroje:

Open Adressess / Otvorené adresy

Tím: Michal Páleníkcute;nošík, Boris Kružliak

Vytvorený dump adries z datagov.sk (adresy poskytnuté Ministerstvom vnútra SR), ktorý bude vhodný pre ďalšie opätovné využitie, vrátane online vizualizácie.

Použité údajové zdroje: Addresses provided by the Ministry of interior of SR

Použité technológie: "backend: bash+postgis+(small php by http://www.oma.sk/api); fronted:leaflet, js a http://epsilon.sk/dynamicke/"

Zdroje:

HydroWCS

Tím: Jakub Kočica, Tomáš Kliment, Jáchym Čepický

Coverage služba pre ročné úhrny zrážok na Slovensku za roky 2009 a 2010 v rozlíšení 0,5 km

Použité údajové zdroje:

 1. Zoznam meteorologických staníc na Slovensku: http://www.shmu.sk/File/Klima/Zoznam_zrazkomernych_stanic_SK.pdf
 2. Administratívne jednotky Slovenska: http://geoportal.gov.sk/narodny-geoportal/galeria-map-a-mapovych-kompozicii
 3. Zrážkové údaje za oblasť Karpatského oblúka: http://www.carpatclim-eu.org/pages/atlas/, ktoré boli nájdené prostredníctvom DRDSI portálu

Použité technológie: OpenLayers, QGIS, Tabula

Zdroje:


INFO

Napriek postupnému nárastu množstva údajov vytvorených a otvorených v Dunajskom regióne ich praktické využitie čelí mnohým výzvam. V prípade priestorových údajov je situácia ešte viac komplikovanejšia. Podobné podmienky sa vzťahujú aj na využitie softvérových nástrojov, ktoré pomáhajú zbierať, upravovať a zverejňovať tieto údaje

Ak chcete priniesť dôkazy o tom, že existuje reálny potenciál aj v tejto oblasti, ukážte čo je vo Vás a Vašom okolí! Identifikujte možnosti, navrhnite myšlienky, využite opätovne dostupné otvorené údaje & softvérové technológie na tvorbu nových údajov, sofvéru, aplikácií, či vizualizácií. Navrhnite ponuky/očakávania na workshopy a v neposlednom rade využite možnosť stretnúť nových ľudí a stráviť dve noci v Bratislave pri Dunaji.

Predbežné oblasti možnosti využitia Otvorených údajov (Open data) kombinovateľných s priestorovými údajmi:

Životné prostredie

Ovzdušie, voda, pôda, chránené územia...
https://www.flickr.com/photos/notbrucelee/6166628554

Transparentné vládnutie

Ekonomika, rozpočet, podnikanie...
https://www.flickr.com/photos/cdevers/4618127852

Kriminalita & Bezpečnosť

Mapy zločinu, zásahov záchraniek, výsledkov kontroly kvality potravín, služieb reštaurácií...
https://www.flickr.com/photos/jamesbondsv/5802750358

Mobilita & Doprava

Verejná doprava, cestovné poriadky, poloha dopravných prostriedkov, cyklotrasy...

Ďalšie oblasti

Zaregistruj sa & navrhni


Pre podporu účastníkov podujatia

Zoznam relevantných zdrojov

bol sprístupnený. V prípade, že by ste ho chceli aktualizovať, skontaktujte sa prosím s nami buď prostredníctvom formulára na konci tejto webstránky, alebo prostredníctvom tejto email adresy.

MENTORI

Jáchym Čepický
#Geodata #GeoPython #OpenSource

Jáchym je vývojár mapových aplikácií a pôvodný autor projektu Python Web Processing Service. Prispieva do mnohých opensource projektov, je zakladajúcim členom združenia OSGeo.cz a členom Open Source Geospatial Foundation. Aktuálne pôsobí ako lektor špecializovaný na (Geo)Python v GISMentors a programátor vo firme Geosense.
LinkedIn Twitter

Michiel Hildebrand
#LinkedData #InformationRetrieval

Michiel sa špecializuje na Linkované Údaje (Linked Data). Tvorba APIs pre Linkované Údaje so Spinque.
LinkedIn

Tomáš Knap
#SemanticWeb #LinkedData #SPARQL

Tomáš je špecialista na prácu s linkovanými údajmi a ich dopytovanie pomocou SPARQL.
LinkedIn

Ján Suchal
#opendata #tosaneda

Jano je open data aktivista a vývojár.
LinkedIn

Jozef Nováček
#Corine Landcover, #DPZ

Jozef je špecialista pre GIS a diaľkový prieskum Zeme. Analyzuje vektorové a rastrové priestorové údaje. Bol zapojený do medzinárodného projektu CORINE Land Cover.

Martin Zeman
#Historické mapy,#Základné sídelné jednotky

Martin je špecialista pre spracovanie rastrových a vektorových dát a ich úpravu pre publikovanie vo web prostredí.

Kathi Schleidt
#Sensor Web #SOS #Measurement Data #Reporting

Kathi sa špecializuje na poskytovanie pozorovaní a meraní údajov v rámci INSPIRE
LinkedIn

Gerhard Dünnebeil
#Sensor Web #SOS #Measurement Data #Measurement Networks

Gerhard sa venuje dizajnu softvéru, programovaniu a správe niekoľkých sietí pre monitorovanie kvality ovzdušia v Rakúsku ako aj v zahraničí. Poskytuje aj konzultácie v oblasti architektúry sietí.

Matúš Luknár
#Websupport_sk #Linux

Matus je Sysasmin linuxovych serverov. http://lnkd.hoj.sk

Alexander Kotsev
#SOS #OpenData #GIS #OpenSource

Alex sa špecializuje namanažment geopriestorových údajov a interoperabilitu. V súčasnosti pracuje v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie.
LinkedIn

Iveta Ferčíková
#OpengovernmentPartnershipSVK #opendata

Iveta pracuje v ÚSV ROS. Venuje sa implementácii záväzkov Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP) v oblati občianskej participácie a koordinuje vývoj národného projektu ÚSV ROS na podporu občianskej participácie. Problematike otvorených dát sa venovala počas odbornej stáže v ÚSV ROS.

Michal Páleník
#OpenStreetMap #Freemap #GeoData #OpenSource

Michal sa špecializuje na OpenSource GIS, je používateľ OpenStreetMap a tvorca portálu www.OMA.sk . Spolupracuje tiež na freemap.sk a učí na Prírodovedeckej fakulte UK predmety spojené s OSM.

Tomáš Kliment
#Geospatial data #Geospatial metadata #Geospatial services #Automation

Tomáš sa v rámci výskuných projektov venuje problematike vyhľadávania zdrojov geopriestorových informácií a automatizácií proces ich dokumentácie pomocou metadát a publikácie na webe. Momentálne Tomáš pracuje na projekte Bolegweb v rámci postgraduálnej pozície na Záhrebskej univerzite financovanej programom NEWFELPRO.
https://about.me/klimeto


CENY

Toto podujatie nie je prioritne o víťazstve - je predovšetkým o nových poznatkoch a nadväzovaní kontaktov / priateľstva a sietí (takže každý je víťaz!). Zoznam cien:

 

1.Miesto "Smart Land": 1500€ a WebSupport Virtuálny server V2 na 1 rok,

2.Miesto "Geo4Jira": 1000€ a WebSupport - The Hosting pre 1 rok max. veľkosť 3GB

3.Place "City Transport Map": 500€ a WebSupport - The Hosting pre 1 rok max. veľkosť 3GB

Ceny pre víťazov zabezpečili:

SAŽP, NASES, ProNatur, EEA nadácia, E-Pro, Ness KDC, WebSupport, HERE


PROGRAM

Podujatie bude pozostávať z dvoch paralelných sekcií poskytujúcich priestor pre tvorbu nových aplikácií, služieb a údajov ako aj sekcie poskytujúcej zdieľanie znalostí prostredníctvom workshopov, vrátane priestoru pre diskusiu na súvisiace témy.

Deň 0 Štvrtok 15.10.2015 17:00 - 00:00

Zahriatie s prezentovaním cieľov podujatia, vstupných údajov, technológií a účastníkov. Predstavenie námetov pre projekty a vytvorenie projektových tímov.

Deň 1 Piatok 16.10.2015 08:30 - 00:00

Začiatok programovania, tvarovania projektov, Mid-hack a realizácia workshopov.

Deň 2 Sobota 16.10.2015 08:30 - 18:00

Nadviazanie na Deň 1, vyhodnotenie a ocenenie najlepších, vrátane budúcich možných aktivít.

Program s odkazmi na prezentácie.
Day/Deň Time/Čas Hack Session/Sekcia Workshops, Pannel Session/ Sekcia Workshopovov, Panelu Author/s Language/Jazyk

Day 0 Thursday
15.10.2015

17:00 Registration     EN
18:00 Invitation and introduction of the event     EN
18:15 Organizational information, presenting of mentors     EN
18:30 Pitching/Collection of the project ideas - 2 mins/per person. Elevator pitches,no slides.     EN/SK
19:00 Creating the teams     EN/SK
19:30 Dinner Dinner    
20:00 - 24:00 Evening Hacking Invitation and introduction of the workshops   EN
    Data and technology intro (Presented by the relevant data producers/publishers max 5-10 mins./each):    
Data:    
* SAZP Corine Landcover Jozef Nováček SK+EN slides
* SAZP Basic settlements units Martin Zeman EN
* SAZP Historical maps Martin Zeman EN
* OpenStreetMap essentials Michal Páleník EN
*SmartOpenData Linked Data Martin Tuchyňa EN
* Addresses register Lubor Illek SK
Technology:    
* Open Data Node Peter Hanečák EN
* ODN/UnifiedViews in particular Tomáš Knap EN
* SDI4Apps Points Of Interrest (POI) Karel Charvát EN
00:00 End of day 0 End of day 0    
           

Day I Friday
16.10.2015

08:30 Breakfast Breakfast    
09:00

Hacking

OpenData in Danube region context Alexander Kotsev, Tomáš Mildorf, Martin Tuchyňa EN
09:15 "Open (Geo) Data in my country"
Panel section with the representatives of the Danube countries addressing topics as:
* Open data state of play (main achievements and challenges)
* Priorities for near future
* Role of open geo data
(Open Data related representatives of participating countries - 15mins.each)
   
  Austria Johann Höchtl EN
  Czech republic Michal Kubáň  
  Hungary Dezső Mikus EN
  Slovakia Iveta Ferčíková,
Ján Gondol
EN
11:00 SDI4Apps Karel Charvát EN
11:30 Open (data/source) communities, how they work and how you could help them to grow Jáchym Čepický EN
12:00 Lunch Lunch    
13:00   Praktické skúsenosti s používaním Open Data v projekte FinStat Filip Glasa SK
13:30

Hacking

How to present open data projects Jan Suchal SK+EN slides
14:00 How to simply extract the key information from data by designing your app API with Search by Strategy, Spinque Michiel Hildebrand EN
14:30 SPARQL Query Language Tomáš Knap EN
14:45 Short intro into the use of OGC service Kathi Schleidt, Dünnebeil Gerhard, Jáchym Čepický, Tomáš Kliment, EN
15:00 Coffe break Coffe break    
15:30

Hacking

OGP & OpenData action plans Iveta Ferčíková, Jan Gondol EN
16:00 Standards for Open Data Štefan Szilva SK+{EN slides}
16:30 Why are licenses important? Richard Bednárik, Martin Tuchyňa EN
17:00 Here Soňa Verešová SK+EN slides
18:00 Dinner      
20:30 MidHack - presenting the achievements and problems teams are facing (3-5 mins each!)      
00:00 End of day I End of day I    
           

Day II Saturday
17.10.2015

08:30 Breakfast Breakfast    
09:00

Hacking

     
09:30 eDemokracia Lubor Illek SK+EN slides
10:00 SmartOpenData Martin Tuchyňa EN
10:30 Open Transport Net Dimitri Kožuch EN
11:00      
12:00 Lunch Lunch    
13:00

Hacking

     
13:30      
14:00      
14:30      
15:00 Coffe break Coffe break    
16:00 Final presentations, 3-5 mins each team     EN/SK
17:00 Jury evaluation of the results
Teams have to  deliver a short summary of their project to be published on DanubeHack.eu
     
17:30 Anouncing and awarding the winners     EN
18:00 Conclusions and acknowledgements     EN
  End of day II End of day II    
           

FAQ


Čo znamená DanubeHack?

DanubeHack je prvý hackathon kombinovaný s workshopmi organizovanými v Bratislave s cieľom poskytnúť priestor na stretnutie pre záujemcov o potenciál Open (Geo) údajov, prezentáciu ich námetov, znalostí a diskusiu o možných spôsoboch ďalšej spolupráce alebo projektových námetov.

Kedy bude podujatie prebiehať?

Danube hack bude tvať celkovo 2 dni so štartom vo štvrtok večer (15.10.2015) a bude trvať do sobotňajšieho podvečera. Pre ďalšioe detaily a pravidelné aktualizácie sledujte pravidelne tento web.

Kto by mal zvážiť účasť?

Každý nadšenec ochotný predviezť, čo sa dá dokázať s dostupnými údajmi a technológiami, ako aj ktokoľvek so záujmom o zlepšenie alebo zdieľanie súvisiacich znalostí je viac než vítaný. To isté platí aj pre tých, ktorí by radi prezentovali dostupné Otvorené údaje. Napriek tomu organizátori z kapacitných dôvodov posúdia doručené registrácie z dôvodu pokrytia vecného a geografického záberu podujatia.

Prečo & ako sa registrovať?

Hlavnou motiváciou zvážiť účasť na podujatí by mala byť ochota objavovať a demonštrovať potenciál pridanej hodnoty Otvorených (Geo) údajov ako aj zdieľať súvisiace informácie, znalosti a skúsenosti. Tvorcovia údajov môžu rovnako odprezentovať svoje Otvorené údaje a získať priamu spätnú väzbu. Geo údaje svojou povahou poskytujú priestorové vymedzenie mnohým fenoménom, ktorým dnes čelíme. Preto, napriek primárnemu zámeru na geo údaje, akékoľvek nepriestorové údaje, ktoré môžu mať priamu, alebo nepriamu väzbu na polohu priestor sú pre podujatie relevantné. Obdobné podmienky sa vzťahujú aj na súvisiace technológie, kde perspektívne softvérové platformy, riešenia ako aj prístupy a metodiky budú viac ako vítané. Predbežný zoznam zdrojov (poskytujúci identifikované údaje, katalógy a relevantné nástroje) je k dispozícii, pričom bude priebežne aktualizovaný organizátormi, podporovateľmi a s pomocou Vašich námetov. Registrácia je možná prostredníctvom registračného formulára.


Hackathon alebo Workshopy?

Kým hackathon bude prioritne zameraný na realizáciu námetov odprezentovaných a vybraných na začiatku, workshopy ponúknu priestor na prezentáciu rôznych, no súvisiacich tém s cieľom stimulovať diskusiu. Účasť je možná na oboch podujatiach, avšak organizátori vyhodnotia informácie poskytnuté počas registrácie, tak aby sa zabezpečila vyvážená účasť pre obe podujatia.

Prečo a ako podporiť DanubeHack?

Úspech a kvalita podujatia je úzko spojená so získanou podporou a sponzoringom. Podujatie môže poskytnúť jedinečnú príležitosť na iniciáciu sľubných myšlienok, získanie nových znalostí, alebo objavenie chytrých expertov. Na základe toho bolo identifikovaných niekoľko možností podpory a sponzoringu podujatia:

 • Organizátori: Inštitúcie s priamym organizačným a finančným zapojením s možnosťou utvárania obsahu a smerovania podujatia;
 • Projekty: S priamym (finančným), alebo nepriamym príspevkom (Údaje, softvér, produkty, metodiky, personálne kapacity, siete, prezentačná podpora, ceny pre víťazov, poskytnutie kvalifikovaných metorov, alebo členov poroty) s možnosťou prezentácie aktivít z oblasti ich záujmu;
 • Partneri: S priamym (finančným), alebo nepriamym príspevkom (Údaje, softvér, produkty, metodiky, personálne kapacity, siete, prezentačná podpora, ceny pre víťazov, poskytnutie kvalifikovaných metorov, alebo členov poroty) s možnosťou prezentácie aktivít z oblasti ich záujmu;
 • Podporovatelia: Subjekty vystupujúce v roli sympatizantov ponúkajúce akúkoľvek ďalšiu potrebnú podporu(prezentačná podpora, záštity, dobrovoľná podpora počas podujatia, atď.) s priestorom na vyjadrenie primeranej formy uznania.

Koľko ma bude stáť účasť na DanubeHack?

Účasť na podujatí je bezplatná, na základe registrácie. Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov, organizátori vyhodnotia informácie poskytnuté počas registrácie s cieľom primeraného pokrytia tematického a geografického záberu podujatia. Vybraní účastníci budú následne kontaktovaní s ďalšími usmerneniami.

Kde & ako získam ďalšie info?

Sledujte tento web prípadne Facebook Event aktualizácie pravidelne.


Kto ďalší tam ešte bude?

Skupina mentorov so skúsenosťami a znalosťami z vybraných oblastí bude k dispozícii pre poskytnutie podpory účastníkom hackathonu. Vyhodnotenie výsledkov realizovaných projektov hackathonu bude zabezpečené panelom vybraných profesionálnych hodnotiteľov.

Čo si budem musieť priniesť?

Pre účastníkov podujatia bude pripravená základná ponuka stravy a nápojov, vrátane možnosti pripojenia na elektrickú a internetovú siet. Účastníci hackathon by si mali priniesť svoje nástroje a nadšenie. V prípade účastníkov workshopov sa očakáva, že sa budú aktívne podieľať na formovaní jednotlivých workshopov so svojimi otázkami a námetmi.

Je potrebné mať vlastný tím?

Vôbec nie. Počas začiatku hackathonu, budete mať možnosť prezentovať svoj nápad všetkým účastníkov, alebo sa pripojiť do tímu ktorý Vás zaujme. Tímy sa môžu kombinovať alebo rozdeliť podľa svojich záujmov a cieľov. Tímy by sa mali skladať z 2 až 5 osôb s rôznymi schopnosťami.

Ako sa dostanem na DanubeHack?

Hackaton bude prebiehat v priestoroch ImpactHub v centre Bratislavy Možnosti dopravy:

Kontakt

Pre ďalšie informácie, odporúčania a podporu, prosíme využite tento formulár, alebo nám zašlite priamo email:

asdfasfasd